مناسب جهت بیماران،سالمندان،کودکان،زایمان و…

قابلیت جذب آب بالا و مقاوم در برابر عبور مایعات


Patients     High Water Absorbent & Resistant Against Liquids Passing

Baby    Adult

Childbirthing .etc